• להורדת הטופס: לחצו כאן
• למלוי באופן מקון: לחצו כאן

תאריך:................................

בקשת העברה מחוג לחוג תשפ"ג

נא להחזיר לפקס מספר: 04-6377368 או מייל: pardesch@matnasim.org.il

ולוודא קבלת הפקס/מייל במזכירות.

 

·         הבקשה להעברה מחוג לחוג חייבת להתבצע אך ורק בחודש שקודם לחודש ההעברה.

·         נא להקפיד ולמלא את כל הפרטים.

 

שם המשתתף:..............................................................

כתובת:........................................................................

טלפון:..........................................................................

נייד:.............................................................................

שמות ההורים:...............................................................

שם החוג הקיים:.............................................................

שם החוג החדש:.............................................................

העברה מחודש:...............................................................

       
 
   
 

 

 

 

              שולם בשקים או מזומן                             שולם בכרטיס אשראי

פרטי כרטיס אשראי (למקרה של תוספת במחיר או זיכוי)

סוג הכרטיס................................... בתוקף........................ ת.ז..................................

מס' הכרטיס:...........................................................................................................

 

* העברה לא תבוצע אם לא ימולאו כל הפרטים

חתימת המבקש:...............................................

 

חתימת מנהלת: ...............................................