חיפוש באתר

טפסים

הסכם צהרון לילדי בית ספר תשפ"ב

הנחיות למילוי הטופס:

בין: "מרכז כנה מאיר" מתנ"ס פרדס חנה – כרכור

(להלן "המתנ"ס")

לבין ההורים:

פרטי כרטיס אשראי:
תנאי ביטול :
1. באם ההורה יבקש להפסיק את שהות התלמיד בצהרון, יודיע על כך ההורה בכתב למתנ"ס על ההורה לוודא קבלת אישור פקס בכתב. ההורה מתחייב להמשיך לשלם את התשלומים עבור הצהרון עד סוף החודש שלאחר הודעתו, התלמיד יוכל להמשיך להשתתף בפעילות הצהרון עד לתם ימי התשלום
2. מובהר כי בכל מקרה לא יבטל ההורה המחאות שנתן והחזר כספי, במקרים הנדרשים, ייעשה ע"י המתנ"ס.
3. תוקף הסכם זה מיום 01.09.2021 ועד 30.6.2022 .
הנני מצהיר כי קראתי את תוכנו של ההסכם ואני מקבל את כל תנאיו.
חתמו כאן
הצהרת בריאות
"מרכז כנה מאיר " – מתנ"ס פרדס חנה כרכור
מאת הורי הילד/ה
אני מצהיר כי:
1. לא ידוע לי בעיה או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון.:
2. יש לבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או וטיפול מיוחד במסגרת הצהרון::
3. יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית (אסטמה, סכרת נעורים,אפליפסיה וכו'):
במידה ויש לילד טיפול תרופתי או ידוע על דרך התמודדות עם בעיות/התקפים וכד' אני מתחייב לעדכן את הצוות.
4. יש לבני/בתי מגבלות רפואת המונעות השתתפות מלאה או חלקית בפעילות הנדרשת בצהרוני המתנ"ס ומטעמו כדלקמן: פעילות גופנית, טיולים, אחר:
5. אני מתחייב/ת להודיע לצוות העובדות כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצבו הבריאותי של בני/בתי.
6. הנני מתחייב / ת להודיע למתנ"ס מיידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם התגלותה. בכל מקרה של הגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית שיימסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור בו.
חתמו כאן

התקנון

הואיל והמתנ"ס ינהל בשנת הלימודים תשפ"ב צהרונים לילדי כיתות א'-ג'

הואיל וההורה מבקש כי בנו/בתו (להלן: "התלמיד") ייקח חלק בצהרון במשך שנת הלימודים
תשפ"א.

אי לכך הוצהר והוסכם כדלקמן:

1. המתנ"ס ינהל צהרון בביה"ס בשנת הלימודים תשפ"ב, החל מתאריך 01.09.2021 בשנת הלימודים תשפ"א (עפ"י לוח משרד החינוך)
2. שעות הפעילות של הצהרון בימים א' – ה' יהיו משעת סיום לימודי התלמיד בבית הספר עד השעה 17:00.
3. בחופשות – הצהרון יפעל בין השעות 07:30 ל- 16:30, למעט ימי שישי וערבי חג. לוח חופשות יימסר בפתיחת השנה. (עפ"י לוח חופשות תמ"ת) .

התחייבות המתנ"ס:

1. המתנ"ס יספק לתלמיד/ה ארוחה חמה וארוחת מנחה בכל יום פעילות.

2. באחריות המתנ"ס: שני חוגים, הכנת שיעורי בית על פי רצון הילד, פעילות העשרה וסדנאות.

3. המתנ"ס שומר לזכותו אפשרות לסגירת הצהרון עקב מיעוט משתתפים בהודעה של חודש מראש.

4. בימי שביתה מלאים של משרד החינוך מתחייב המתנ"ס להפעיל את הצהרון במתכונת זהה להפעלתו בחופשות וזאת החל מהיום השני לשביתה. בתוספת של 50 ₪ ליום ובלבד שתתאפשר פעילות הצהרון בביה"ס.

5. בחופשת הקיץ המתנ"ס יפעיל קייטנה תמורת תשלום נפרד. (מתאריך 22.7.22 עד 11.8.22 – מחזור שני)


התחייבות ההורה:

1. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בצהרון. ההורה מודע כי לטובת כלל התלמידים בצהרון, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה למתנ"ס הזכות להוציאו מכלל מקבלי השרות בצהרון.

2. א. ההורה מתחייב להגיע בזמן לקחת את הילד מהצהרון. אי הגעה בזמן תגרור חיוב בתשלום של 20 ₪ , בגין כל רבע שעה איחור. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יגרמו להוצאת התלמיד מן הצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת המתנ"ס.

ב. האיסוף ייעשה על ידי ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי
אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם,
בכתב בנספח להסכם זה.

ג. איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית
משפט בדבר סדרי ראייה ו/ או הצהרת הורים בכתב, אותה יש למסור
למתנ"ס מראש וכנגד חתימת שני ההורים ע"ג הטופס.

ד. במקרה של הורים פרודים/ גרושים נדרשת הסכמת וחתימת שני ההורים על
ההסכם וכך גם לגבי כל הנחייה או הוראה ביחס לילד המשתתף בפעילות.

ה. המתנ''ס לא יוכל לכבד ואף יאלץ לבטל כל התחייבות שניתנה ככל שלא הוסכמה
ונחתמה על יש שני ההורים או שיומצא צו שיפוטי כדין המורה אחרת.


3. על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. ההורה מתחייב לידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.

4. העברת מידע בין צוות בית הספר לצוות הצהרון:

ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב), וכן על היעדרות הילד מבית הספר.


הנחות: 10% הנחה על ילד שני ושלישי בצהרון.

תנאי תשלום:

1. תשלום חודשי בסך של 870 ₪ לצהרון עד השעה 17:00 בחודשים ספטמבר עד יוני.
2. ימי שביתה: תוספת של 50 ₪ ליום לילד . ובתנאי שהמתנ"ס יוכל לפעול בבתי הספר.


3. דמי ביטול צהרון 150 ₪.
4. ביטול בעקבות התפשטות נגיף הקורונה:
א. המתנ"ס יהיה רשאי לצמצם/להפסיק/לבטל/לסגור כליל חוג על פי הוראות והנחיות משרד הבריאות או כל משרד או גוף רגולטורי אחר שיורה לעשות כך בשל מגפת הקורונה או בשל אירועים הקשורים במגפה זו.
ב. המתנ"ס יזכה את המשתתף בסכום ששולם או ישלים חוג אשר יבוטל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה (סגר, בידוד, הגבלה זו או אחרת אשר תיכנס לתוקף), לפי בחירתו של המתנ"ס ובהתאם להוראות כל דין בנושא זה.

5. התשלום יתבצע בהמחאות או באמצעות כרטיס אשראי.
6. התשלום יעשה ב-10 תשלומים בסך 870 ₪ כ"א לחודשים ספטמבר 2021 ועד
יוני 2022.
7. אפשרות צהרון חלקי (4 ימים) – בעלות 785 ₪ , בציון הימים מראש.


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות